Introduction

Master of Arts in Nepali is a two year, four-semester course of Tribhuvan University under the faculty of Humanities and Social Science. 

Curricular Structure

                         नेपाली शिक्षा 

(सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित एम.एड. तहका पाठ्यांशहरू)

पहिलो सत्र

५१५ भाषाविज्ञान 

५१६ नेपाली आख्यान र नाटक

५१७ पूर्वीय र पाश्चात्य समालोचना

५१८ प्रायोगिक भाषाविज्ञानका प्रमुख क्षेत्र

दोस्रो सत्र 

५२५ नेपाली कविता काव्य 

५२६ नेपाली निबन्ध र समालोचना

५२७ भाषिक परीक्षण 

५२८ सामाजिक भाषाविज्ञान र मनोभाषाविज्ञान

तेस्रो सत्र 

५३५ नेपाली भाषा शिक्षण

५३६ विधा शिक्षण 

५३७ भाषाविज्ञानका प्रमुख सिद्धान्त 

५३८ भाषिक अनुसन्धान विधि ।

चौंथो सत्र 

५४५ ऐतिहासिक भाषाविज्ञान र नेपालका भाषाहर

५४६ भाषिक सम्पादन कला (इच्छाधीन १)

५४६ कोशविज्ञान (इच्छाधीन २)