​Admissions open for MPA-TU program at PN Campus

From April 06, 2017
Until April 19, 2017
Closed

Prithvi Narayan Campus (PN Campus) announces admissions for Masters of Public Administration (MPA) program. PN Campus is going to start MPA program from this session.

With this number of MPA offering college with affiliation from Tribhuvan University increased to three. Public Administration Campus and Mahendra Morang Adarsha Multiple Campus have been offering MPA program.

Class time: 3 to 7 PM.

Form fee: Rs. 1000

Application deadline: Up to Baishakh 5, 2074.

Eligibility: Passed Bachelor level in any subject/program.

Read official notice from PN Campus

जनप्रशासन विभागअन्तर्गत सेमेष्टर प्रणालीमा संचालित २ वर्षे स्नातकोत्तर तह MPA (Master of Public Administration) विषयको प्रथम सेमेष्टरमा सन्ध्याकालीन समय (३—७) मा भर्ना खुलेकाले कुनैपनि विषयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुले मिति २०७४ बैशाख ५ गते सम्ममा रु. १०००।— (अक्षरेपी एक हजार रुपैया) तिरी आवेदन फारम भर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

प्रवेश परीक्षाकोे मिति पछाडि प्रकाशित गरिने छ ।

...........................................

प्रा.डा.देवेन्द्रबहादुर लामिछाने

क्याम्पस प्रमुख