Counseling

Legal Drafting: Grade 12 Model Questions

February 26, 2022

कानुनी मस्यौदा (Legal Drafting [Led. 210])
कक्षा (Grade): XII समय(Time): 2 Hrs. 
Full Marks: 50

परीक्षार्थीले सकेसम्म आफ्नै शब्दमा मौलिक उत्तर दिनुपर्ने छ । किनारामा दिइएका अङ्कले पूर्णाङ्कलाई जनाउँछ |
(The candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. The figures in the margin indicate full marks.)


समूह क (Group A)

अति सङ्क्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरू (Very Short Answer Questions)

सबै प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् (Attempt All Questions.) (9x1=9)

1. लिखत भनेको के हो?
What is deed (likhat)?

2. फिरादपत्र भनेको के हो ?
What is meant by registration of complaints?

3. थुनुवा पुर्जी किन जारी गरिन्छ ?
Why arrest warrant (thunuwa purji) is issued?

4. व्यक्तिगत कारोबारमा प्रयोग हुने कुनै दुई लिखतको नाम लेख्नुहोस् ।
Name any two private transaction documents.

5. व्यक्तिगत कारोबारको लिखतमा खुलाउनु पर्ने आवश्यक तत्त्व के के हुन् ।
What are the elements that need to be disclosed in private transaction documents?

6. बैनापट्टा लिखतको अर्थ लेख्नुहोस् ।
Write the meaning of advance payment deed.

7. करारनामाको लिखत किन आवश्यक पर्दछ ?
Why deed of contract is necessary?

8. सिफारिस पत्र भनेको के हो ?
What is recommendation letter?

9. पेसी स्थगित र हाजिर हुने निवेदनबिचको फरक देखाउनुहोस् ।
Show the difference between peshi sthagitko nibedan and hajir huneko nibedan.


समूह ख (Group B)

सक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरू (Short Answer Questions)

सबै प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् । (Attempt All Questions) (5x5 = 25)

10. कानुनी मस्यौदा भनेको के हो ? कानुनी मस्यौदाको आवश्यकताबारे विश्लेषण गर्नुहोस् । २+३
What is deed? Explain the need of legal draft.

11. अधिकृत वारेसनामा भनेको के हो ? कस्तो अवस्थामा अधिकृत वारेसनामा दिइन्छ ? वर्णन गर्नुहोस् । २+३
What is meant by power of attorney? In which condition power of attorney is issued? Explain.

12. दृष्टि बन्धकी लिखत भनेको के हो ? दृष्टि बन्धकी लिखतको नमुना तयार गर्नुहोस्।
What is Dristibandhaki likhat ? Draft a sample of Dristibandhaki likhat.

अथवा(Or)

भोग बन्धकी लिखत भनेको के हो ? भोग बन्धकी लिखतको नमुना तयार गर्नुहोस् । २+३
What is bhogbandhaki likhat? Draft a sample of bhogbandhaki likhat.

13. नागरिकताको सिफारिस लिनका लागि आवश्यक कागजात के के हुन् ? यसको कार्यविधिको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् । २+३
What are documents required to get recommendation of citizenship? State its procedures.

14. समाह्वान तथा इतलायनामा भनेको के हो ? समाह्वान र इतलायनामा बिचको भिन्नता देखाउनुहोस् । ३+२

What are summons and italayanama? Show the difference between summons and italayanama.

अथवा(Or)

फिरादपत्र भनेको के हो ? फिरादपत्र लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के के हुन् ?  ३+२
२+३ What is deed of complaints? What are the things to be considered while drafting deed of complaints?


समूह ग (Group C)

लामो उत्तरात्मक प्रश्नहरू (Long Answer Questions)

सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् । (Attempt All Questions) (2x8=16)

15. पुनरावेदन पत्रको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् । झगडिया झिकाउने आदेशका लागि आवश्यक पर्ने आधारको विश्लेषण गर्नुहोस् । ३+५
State the letter of re-appeal. Evaluate the grounds necessary for the issuance of Jhagaddiya jhikauneko aadesh.

अथवा (or) खानेपानी र विद्युत् जडान गर्नका लागि सिफारिस पत्र लिन आवश्यक कागजात र प्रकियाको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् ।
What are the necessary documents and procedures required to get letter of recommendation to connect water and electricity? Discuss.

16. बैनापट्टा लिखतको किन आवश्यक पछ ? बैनापट्टा लिखतको नमुना तयार गर्नुहोस् । ३+५
Why advance payment deed (Bainapatta) is needed? Draft a sample of advance payment deed (Bainapatta).

Source: Curriculum Development Center 
 

Bachelors Portal