​Teachers' Service Commission publishes the result of temporary teachers

2018-11-30

edusanjal


Government of Nepal, Teachers' Service Commission publishes the result of the examination of temporary teachers. The commission has published the result of Lower Secondary Level in the first phase. Please download the corresponding files to view the result. Download the corresponding files to view the result.

Downloads:

कार्यरत अस्थायी शिक्षकको निम्नमाध्यमिक तहको पश्चिम मप र सुप क्षेत्रको सामाजिक विषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

कार्यरत अस्थायी शिक्षकको निम्नमाध्यमिक तहको पश्चिम मप र सुप क्षेत्रको नेपाली विषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

कार्यरत अस्थायी शिक्षकको निम्नमाध्यमिक तहको पूर्वाञ्चल क्षेत्रको अंग्रेजी विषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

कार्यरत अस्थायी शिक्षकको निम्नमाध्यमिक तहको मध्यमाञ्चल क्षेत्रको अंग्रेजी विषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

कार्यरत अस्थायी शिक्षकको निम्नमाध्यमिक तहको मध्यमाञ्चल क्षेत्रको नेपाली विषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

कार्यरत अस्थायी शिक्षकको निम्नमाध्यमिक तहको पश्चिम मप र सुप क्षेत्रको अंग्रेजी विषयको नतिजा प्रकाशन सूचना

कार्यरत अस्थायी शिक्षकको निम्न माध्यमिक तहको पूर्व र मध्यको विज्ञान विषयको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

कार्यरत अस्थायी शिक्षकको निम्न माध्यमिक तहको पश्चिम मप सुप को गणित र कम्प्युटर विषयको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

कार्यरत अस्थायी शिक्षकको निम्नमाध्यमिक तहको सवै क्षेत्रको गणित विज्ञान विषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

कार्यरत अस्थायी शिक्षकको निम्न माध्यमिक तहको मध्यमाञ्चल क्षेत्रको गणित विषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

कार्यरत अस्थायी शिक्षकको निम्नमाध्यमिक तहको पुर्वाञ्चल क्षेत्रको गणित विषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना