United Academy

Marketing Grade 12 Model Questions

February 26, 2022
KMC Lalitpur

बजारशास्त्र (Marketing [Mar.308])
कक्षा (Grade): XII समय (Time): 3 Hrs.
पूर्णाङ्क (Full Marks): 75


परीक्षार्थीले सकेसम्म आफ्नै शब्दमा मौलिक उत्तर दिनुपर्ने छ । किनारामा दिइएका अङ्कले पूर्णाङ्कलाई जनाउँछ । (The candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. The figures in the margin indicate full marks.)


समूह क (Group A)

अति सक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरू (Very Short Answer Questions)

सबै प्रश्नहरू हल गर्नुहोस् (Attempt All Questions) (11x1 = 11)

1. बजारशास्त्रको अर्थ लेख्नुहोस् ।
Write the meaning of marketing.

2. उपभोक्ता वस्तुका प्रकार उल्लेख गर्नुहोस् ।
Point out the types of consumer goods.

3. व्यक्तिगत ब्रान्डका कुनै दुई उदाहरण दिनुहोस् ।
Give any two examples of individual brand.

4. मूल्य निर्धारणको अर्थ लेख्नुहोस् ।
Write the meaning of pricing.

5. व्यापार छुट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
What do you know about trade discount? State.

6. बिक्री प्रवर्द्धनका लागि अपनाइने कुनै दुई प्रचलित विधिको उदाहरण दिनुहोस् ।
Give any two examples of method of sales promotion.

7. औद्योगिक बजारशास्त्र भनेको के हो ? What is industrial marketing?

8. इन्टरनेट आधुनिक र लोकप्रिय बजारीकरणको विधि हो । किन ?
Internet is modern and famous method of marketing. Why?

9. बजारशास्त्र नैतिकताका बारेमा के बुझनुहुन्छ ? लेख्नुहोस् ।
What do you know about the marketing ethics? Write.

10. बजारशास्त्र सङ्गठनद्वारा अपनाइएका कुनै दुई सामाजिक उत्तरदायित्व उल्लेख गर्नुहोस् ।
State any two social responsibilities adopted by marketing organization.

11. विकय सीप एउटा पेसा हो । कसरी ?
Salesmanship is a profession. How?


समूह ख (Group B)

सक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरू (Short Answer Questions)

सबै प्रश्नहरू हल गर्नुहोस् । (Attempt All Questions.) (8x5 = 40)


12. मूल्य निर्धारणलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वको उदाहरण सहित ब्याख्या गनुहोस् ।
Describe factors affecting price determination with example.

13. खुद्रा बिकी भनेको के हो? यसका विशेषता वर्णन गर्नुहोस् ।
What is retailing? Explain its features.

14. उपभोक्ता वस्तुको विभिन्न माध्यम ढाँचा उदाहरणसहित वर्णन गर्नुहोस् ।
Discuss the various channel structure of consumer product with examples.


अथवा(or),

बजारशास्त्र नैतिकता भनेको के हो ? राज्यप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्वको बयान गनुहोस् ।
What is marketing ethics? Explain the social responsibility of marketing towards nation.

15. विभागीय भण्डार भन्नाले के बुझिन्छ ? विशाल बजारसँग यसको भिन्नता देखाउनुहोस् ।
What do you mean by department store? Differentiate it from super market.

16. विज्ञापनको अर्थ र महत्त्वबारे वर्णन गर्नुहोस् ।
Describe meaning and importance of advertising.

17. नेपालमा सञ्जाल बजारशास्त्रको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? विवेचना गर्नुहोस् ।
What is the present status of network marketing in Nepal? Evaluate.

अथवा(or),

उपभोक्ता प्रति बजारशास्त्रको महत्वबारे ब्याख्या गर्नुहोस् ।
Explain the importance of marketing towards customers.

18. विकयकला विकास प्रकृयाहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
State the development process of salesmanship.

19. सफल विकेतामा हुनुपर्ने आवश्यक गुण बयान गर्नुहोस् । Explain the essential qualities of successful salesperson.


समूह ग (Group C)

लामो उत्तरात्मक प्रश्नहरू (Long Answer Questions)

सबै प्रश्न हल गर्नुहोस् । (Attempt All Questions.) (3 X 8 = 24)


20. नामकरण नगर्नुका कारणको व्याख्या गर्नुहोस् । ब्रान्डनाम र ट्रेडमार्कको भिन्नता छुट्याउनुहोस् ।
Describe reasons for not branding. Differentiate brand name and trademark.

अथवा(or),

बजारशास्त्र समिश्रणको अवधारणा र तत्त्वको व्याख्या गर्नुहोस् ।
Explain the concept and components of marketing mix.

21. प्रवर्द्धन भनेको के हो? आधुनिक व्यवसायमा विज्ञापनलाई प्रवर्द्धनको उपयोगी तत्त्वमा रूपमा लिइन्छ । यस भनाईलाई पुष्टि गर्नुहोस् ।
What is promotion? Advertisement is one of the most useful component of sales promotion in modern business. Prove this statement.

22. कृषि बजारशास्त्र भनेको के हो ? नेपालको सन्दर्भमा कृषि बजारशास्त्रका सम्भावनाका बारेमा विश्लेषण गर्नुहोस् ।
What is agricultural marketing? Analyze the prospects of the agricultural marketing in the context of Nepal.

Source: Curriculum Development Center 

Bridge Course
CMAT Banner
Counseling