Bachelors in Nepali

Bachelors in Nepali

BA in Nepali ·
Bachelors
·
4 years

Bachelors in Nepali is a four-year course under the Faculty of Humanities and Social Sciences offered by Tribhuvan University.

Eligibility

Students are required to have completed their Intermediate or equivalent qualifications in any discipline with good marks.

Curricular Structure

Students are required to take Compulsory English in the first and the third years and Compulsory Nepali in the second year. University offers Alternative English in the second year for International students as an alternative to Compulsory Nepali.

Compulsory Subjects:

First Year

Second Year

Third Year

C.Eng.401 Reading and Writing in English

C.Nep.402 Compulsory Nepali

C. Eng.403 Reading and Writing Across the Disciplines

 

Alt. Eng. 402 Alternative English

Curricular Structures of BA in Nepali

First-year (पहिलो वर्ष)

नेपाली ४२१: आधुनिक नेपाली कथा, उपन्यास र नाटक 

१. नेपाली कथा ३५
२. नेपाली उपन्यास ३०
३. नेपाली नाटक ३५

नेपाली ४२२: आधुनिक नेपाली कविता-काव्य 

१. नेपाली फुटकर कविता 
२. नेपाली खण्डकाव्य र महाकव्य 

Second-year (दोस्रो वर्ष)

नेपाली ४२३: नेपाली लोकसाहित्य र पूर्वआधुनिक नेपाली साहित्य 

१. नेपाली लोकसाहित्य 
२. पूर्वआधुनिक साहित्य 

नेपाली ४२४: आधुनिक नेपाली निबन्ध, यात्रासाहित्य र अन्य साहित्य 

आधुनिक नेपाली निबन्ध ५० 
नेपाली यात्रासाहित्य २५
अन्य साहित्य २५

Third-year (तेस्रो वर्ष)

नेपाली ४२५: ऐच्छिक विशेष अध्ययन  (दुइ समूहबाट एक  / एक पाठयांश  लिनुपर्ने)

समूह १. प्रायोगिक कार्यात्मक विशेष अध्ययन 
४२५क. शोधपत्र 
४२५ख. सिर्जनात्मक पत्र 
४२५ग. नेपाली वाक्कला

 समूह २. विधागत विशेष अध्ययन 
४२५घ. आधुनिक नेपाली कविताको उत्तरवर्ती चरण (२०३६ पछि )
क. नेपाली फुटकर कविता (२०३६ पछि)
ख. नेपाली खण्डकाव्य (२०३६ पछि)

४२५ङ. आधुनिक नेपाली आख्यानको उत्तरवर्ती चरण 
क. आधुनिक नेपाली कथा (२०३६ पछि)
ख. आधुनिक नेपाली उपन्यास (२०३६ पछि) 

४२५च. आधुनिक नेपाली नाटकको उत्तरवर्ती चरण 
क. आधुनिक नेपाली नाटक (२०३६ पछि)
ख. आधुनिक नेपाली ऐकाङ्कि (२०३६ पछि)
ग. आधुनिक नेपाली गीतिनाटक (२०३६ पछि)

४२५छ. आधुनिक नेपाली निबन्ध र अन्य साहित्यको उत्तरवर्ती चरण 
क.  आधुनिक नेपाली निबन्ध (२०३६ पछि)
ख. आधुनिक नेपाली अन्य साहित्य (२०३६ पछि )

४२५ज. नेपाली बालसाहित्यको अध्ययन 

नेपाली ४१० (नेपाली मूल विषय नलिने विधार्थीहरुका लागि): नेपाली पत्रकारिता (सैद्धान्तिक तथा कार्यमूलक पत्र)

Fourth-year (चौथो वर्ष)

नेपाली ४२६ क: भाषाविज्ञान र नेपाली भाषा 

नेपाली ४२६ ख: आधुनिक नेपाली गीत तथा गजल 

नेपाली ४२७: साहित्य सिद्धान्त, नेपाली समालोचना र शोधविधि 
क. साहित्य सिद्धान्त ५० 
ख. नेपाली समालोचना २५ 
ग. शोधविधि तथा प्राज्ञिक लेखन २५ 

4 Years Bachelor First to Fourth Year Course Details.pdf

4 Years Bachelor Second Year Compulsory Nepali Course Details.pdf