Kharidar


  1. Description

Share this on:


Permanent Job in Government Institution of Nepal: Yes

Level: रा.प.अनंकित द्वितीय श्रेणी 

Eligibility: 

  1. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवेशिका परीक्षा (एस.एल.सी.) वा सो सरह उत्तीर्ण ।
  2. उमेर ः– मिति २०७१।१२।१७ सम्ममा १८ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको तर महिला र अपाङ्ग उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । बहालवाला स्थायी निजामती कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । बहालवाला कर्मचारीले दरखास्तसाथ नियुक्ति पत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी दरखास्त फाराममा सेवासम्बन्धी विवरणहरु उल्लेख गरी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखबाट अनिवार्य रुपमा प्रमाणित गराई पेश गर्नु पर्नेछ ।