Vacancies for Health Services (Level 9th and 11th) and Gazetted 1st and 2nd Class Officers

Deadline: November 09, 2021 10:15

Lok Sewa Aayog (Public Service Commission) announces vacancies for 9th and 11th level posts under Health Services and Gazetted first and second class officers.

Positions

1. Engineering, Public Health, Microbiology, Forestry, Administration, etc. 

2. Health Services: Nephrologist, Cardiologist, Chest Physician, Gastroenterologist, Neonatologist, Oncologist, Consultant Surgeon, Urosurgeon, Neurosurgeon, Orthopedic surgeon, Ophthalmologist, ENT surgeon, Medical Superintendent, Pathologist, Hospital Nursing Administration, Dental surgeon

Applicants must submit the application online from this official website of lok sewa aayog. CLICK HERE  TO APPLY ONLINE

Eligibility

अ) निजामती सेवातर्फ

सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानन बमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदको हकमा पाँच वर्ष र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदको हकमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा अनुभवको अवधि दुई वर्षले कम हुनेछ।

आ) स्वास्थ्य सेवातर्फ

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची- ६ मा उल्लेखित न्यूनतम योग्यता प्राप्त गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रको अधिकृत स्तरमा नवौं तहको हकमा पाँच वर्ष र एघारौं तहको हकमा सात वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा अनुभवको अवधि दुई वर्षले कम हुनेछ। नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १२ बमोजिम अयोग्य नभएको हुनु पर्नेछ । दरखास्त दिने उम्मेदवारहरु अनिवार्य रुपमा आफ्नो सेवा, समूह सम्बन्धी परिषद्मा दर्ता नवीकरण भएको हुनुपर्नेछ।

Important details: 

  1. Nature of Examination: Written, Practical and Interview
  1. Application form submission with normal fee: 2078/07/16
  2. Application form submission with double fee: 2078/07/23

Find the vacancy details in the official notice of Lok Sewa Aayog: