Need help finding the right college?

We've got you covered!

Find Now

SEE Exam Schedule 2079: National Examination Board

January 28, 2023
Last updated February 20, 2024

For the SEE Exam Schedule 2080, visit HERE

Government of Nepal, the National Examination Board (NEB), Office of the Controller of Examination has published the examination roforine of Secondary Education Examination (SEE), Grade 10.  

The examination will start on Chaitra 17, 2079, and ends on Chaitra 29,, 2079 i.e., 31 March 2023, to 12 April 2023.

Examination time: 8:00 AM to 11:00 AM.

View the routine below:

S.N. Date Subject

1

2079 Chaitra 17, Friday

Compulsory English

Ved Vidyashram: Compulsory Sanskrit Language and Literature / Compulsory English

2 2079 Chaitra 19, Sunday Compulsory Mathematics

3

2079 Chaitra 20, Monday

Compulsory Nepali
Elective English (for Non-Nepali Students)

4

2079 Chaitra 22, Wednesday

Compulsory Science
Ved Vidyashram: Compulsory Sanskrit Grammar and Translation

5

2079 Chaitra 23, Thursday

Compulsory Social Studies

Technical: Farm Management and Marketing / Engineering Drawing / Computer Repair and Maintenance / Basic Music

6

2079 Chaitra 24,  Friday

Compulsory Health Population and Environment Education
Ved Vidyashram: Rites / Falit Jyotish
Sanskrit: Compulsory Sanskrit Language

Technical: Aquaculture and Fisheries / Electrical Measurement and Instrument / Computer Networks / Engineering Surveying / Music of Nepal

7

2079 Chaitra 25,  Saturday General and Sanskrit: All subjects of Elective First
Ved Vidyashram: Veda and Niti Shastra
Technical: Optional Mathematics

8

2079 Chaitra 26,  Sunday General and Sanskrit: All subjects of Elective Second
Ved Vidyashram: All subjects of Elective Second

Technical: Vegetable and Medicinal Plant Production / Dairy and dairy Products / Utilization of Electrical Energy / Database Management System / Building Construction / Music Technology

9 2079 Chaitra 27,  Monday

Technical: Crop Production / Small Ruminant Production and Management / Electronic Device and Circuit / Water resources Engineering / Instrument Keyboard

10 2079 Chaitra 28,  Tuesday

Technical: Industrial Entomology and Mushroom / Animal Health -II / Electrical Machine / Microprocessor / Highway Engineering / Music Business and Program Management

11 2079 Chaitra 29,  Wednesday

Technical: Floriculture and Nursery Management / Veterinary Laboratory Techniques / Industrial Installation and Maintenance / Object-Oriented Programming / Estimating Costing and Supervision / Optional Subjects (Singing, Musical Instrument, Dance)

 

१. कुनै आकस्मिक बिदा पर्न गएमा पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० को पूर्व सूचना विना परीक्षा स्थगित हुनेछैन ।

२. नियमित तथा ग्रेडवृद्धि दुबै समूह तर्फको परीक्षा उल्लिखित तालिका अनुसार एउटै समयमा हुनेछ । प्राविधिक तथा ग्रेडबृद्धि परीक्षामा सम्मिलित हुने परीक्षार्थीहरूलाई समेत सम्बन्धित विद्यालयका नियमित परीक्षार्थीले परीक्षा दिने परीक्षा केन्द्रमा राख्नु पर्नेछ ।

३. मिति २०७९ साल चैत्र १८ गते शनिबार र २१ गते मंगलबारका दिन कुनै पनि विषयको परीक्षा सञ्चालन हुने छैन ।

४. परीक्षा हलमा प्रवेश गर्न प्रवेशपत्र अनिवार्य हुनेछ ।

५. परीक्षा केन्द्रहरूको जानकारी सम्बन्धित शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुबाट हुनेछ ।

६. तोकिएको केन्द्र र तालिका अनुसार परीक्षामा सामेल नहुने परीक्षार्थीलाई परीक्षाको अर्को व्यवस्था गरिने छैन ।

७. प्रवेशपत्रमा उल्लेख भएको सिम्बोल नम्बरबाट नै परीक्षा दिनु पर्नेछ । प्रवेशपत्रमा उल्लिखित सिम्बोल नम्बर परिवर्तन हुने छैन । कोड नम्बरमा परीक्षा दिएमा सो परीक्षा स्वतः रद्द हुनेछ ।

८. एसइइ दिने अपाङ्गता भएका परीक्षार्थीहरूको सहजीकरणका लागि केन्द्राध्यक्षले सम्बन्धित विद्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

९. नियमित तथा ग्रेडबृद्धि दुबै समूहका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हुने छैन ।

१०. परीक्षा सम्बन्धी कुनै कुरा स्पष्ट नभएमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १०, सानोठिमीको फोन नम्बर ६६३०७३९ र ६६३००७० मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । यो विवरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको website: www.neb.gov.np तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० को website: www.see.gov.np मा पनि हेर्न सकिनेछ ।

परीक्षार्थीले रजिष्ट्रेशन / परीक्षा आवेदन फाराम भर्दा फारममा उल्लेख गरेको जन्ममिति र नाम थरको हिज्जे यस कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको कन्ट्रोल लिष्टसँग रुजु गरी फरक परेमा फरक परेको विवरण संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित विद्यालयले संशोधन गर्नुपर्ने विवरण २०८० साल वैशाख मसान्तभित्रमा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत वा सिधै यस कार्यालयमा आइपुग्ने गरी पठाउनु हुन अनुरोध छ । अन्यथा उक्त विवरण नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ६ महिनाभित्र तोकिए बमोजिमका कागजातका आधारमा मात्र संशोधन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

- नियन्त्रक

 

 

 

Bachelors Portal
Counseling