Lok Sewa Aayog (Public Service Commission) Curriculum for Local Level Positions

2019-05-27

edusanjal


Lok Sewa Aayog (Public service Commission) has published the curriculum for various positions of Local Level Governments.

Click here to find the annual calendar of Lok Sewa Aayog.

Download the corresponding files to view the curriculum.

Downloads:

  1. न्याय सेवा, कानून समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
  2. प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/लेखा अधिकृत/आन्तरिक लेखापरीक्षक अधिकृत पदहरुको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
  3. प्रशासन/ न्याय सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/ कानून समूह, पाँचौं तह, सहायक/ लेखापाल/ आन्तरिक लेखापरीक्षक पदहरुको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
  4. प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, चौंथो तह, सहायक/ सहलेखापाल पदहरुको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

यो पनि पढ्नुहोस: १५ हजार कर्मचारी माग्दै लोकसेवा