Institutions offering Master of Pharmacy (M.Pharm) - Pokhara University

School of Health and Allied Sciences | Pokhara University
School of Health and Allied Sciences | Pokhara University
  • Dhungepatan, Pokhara, Pokhara Lekhnath, Kaski