Scholarships to study BBA International programme at Thailand


2015-06-12 - 2015-06-14

International Scholarships

Ministry of Education ScholarshipsGovernment of Nepal Ministry of Education, Scholarships division today published an urgent notice regarding nomination for partial scholarships to study BBA International programme at King Mongkut’s University of Technology, Thailand.

No of Scholarships: 2 Partial Scholarships.

For more information read the Notice of Ministry of Education Nepal

थाइल्याण्डको बैंककस्थित King Mongkut's University of Technology  बाट B.B.A International Programme मा  नेपालका लागि (दुई) वटा आंशिक छात्रवृत्ति प्राप्त हुन आएकाले उक्त सिटमा मनोनयन प्रयोजनका लागि यस मन्त्रालयबाट मिति २०७१।०९।०४ मा प्रकाशित भएको वायो समूहको साधारण तथा महिला तर्फको योग्यताक्रममा रहेका सबै ईच्छुक उम्मेद्वारहरुबाट मिति २०७२।०२।३१ गते कार्यालय समयसम्म रु १०।–(दश) को टिकट सहितको आवेदन साथमा प्रवेश पत्र साथै आवेदन पेश गर्दाका बखत पेश गरेका सम्पूर्ण प्रमाणहरुको एक/एक प्रति प्रतिलिपिका साथमा सक्कल प्रति सहित आवेदन पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको साथै आवेदकहरुले देहायबमोजिमको शर्तसमेत पूरा गरेका प्रमाणहरु पेश गर्नु पर्ने

Eligibility Criteria:

1.       High School's minimum cumulative GPA of 2.5/4.0;

2.       a minimum of 62 in IBT TOFEL of equivalent, or 500±on PBT, or a 6.0± on IELTS

Scholarship Coverage: Tuition fees, health and accident insurance, accommodation at residence hall for 4 academic years (excluding expenses)

Enrollment date: 2 July 2015

To get more information download these files: