खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने सम्बन्धी सूचना : नेपाल राष्ट्र बैंक

2019-10-25


नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय जनशक्ति व्यवस्थापन विभागको

अनलाईन (Online) दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना 

लोक सेवा आयोगको सहमति अनुसार यस बैंकमा रिक्त रहेका निम्न पदहरू खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट मिति २०७६/०७/०८ देखि अनलाईन (Online) दरखास्त फाराम भर्न आव्हान गरिएको छ । 

बैंकले तोकेको अनलाईन (Online) फाराममा भर्नुपर्ने सम्पूर्ण विवरण भरी सोको साथ नागरिकता र दरखास्त दिने पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको ट्रान्सक्रिप्ट, चारित्रिक प्रमाणपत्र तथा नेपाल बाहेक अन्य मुलुकबाट हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता भएमा सोको साथमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणपत्र र पासपोर्ट साइजको फोटो Scan/Attach गरी तोकिएको दस्तुर तिरी मिति २०७६/०७/२८ सम्म र दोब्बर दस्तुर तिरी मिति २०७६/०८/०५ सम्म अनलाईन (Online) दरखास्त पेश गर्नुपर्नेछ । 

म्यादभित्र दाखिला नभएको र रीत नपुगी आएको दरखास्त उपर कुनै किसिमको कारवाही हुने छैन । झुट्टा विवरण उल्लेख गरी अनलाईन (Online) दरखास्त फाराम भरेमा सोको जवाफदेही उम्मेदवार स्वयं हुनु पर्नेछ।