भूकम्पबाट क्षति भएका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना: जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

2019-09-11

edusanjal


नेपाल सरकार 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण 

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्यन इकाई (शिक्षा) 

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) 

काठमाडौ 

काठमाडौ स्थित सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालयहरु पुनर्निर्माण गरिदै आएकोमा यस आ.व २०७६/७७ मा केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) बाट प्राप्त भवन तथा शौचालय पुननिमार्ण गर्न आवश्यक विद्यालयहरुले तपशिलको प्रमाण सहित असोज १० सम्म आवेदन पेश गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

तपशिल 

१. विद्यालयले भुकम्पमा क्षति भएको तथा शौचालयको एकिन गर्ने प्रमाण (रातो कार्ड पेश गर्नुपर्ने । 

२. विद्यालय मर्ज नहुने स्थानीय तहको सिफारिस पत्र । 

३. भवन तथा शौचालय निर्माण गर्न बाढी, पहिरोको जोखिममुक्त जग्गाको स्वामित्व तथा पर्याप्तता हुनुपर्ने। 

४. विद्यालयसम्म यातायातको सहज पहुँच पुगेको हुनुपर्ने । 

५. अघिल्लो आ.व. मा भवन निर्माण भएका विद्यालयहरुलाई प्राथमिकता क्रममा तल राखिनेछ । 

६. विगत वर्षमा शौचालय प्राप्त नभएको विद्यालयलाई प्राथमिकता राखिनेछ । 

७. विद्यार्थी र हाल कायम रहेको कक्षाकोठा तथा शौचालयको अनुपात हेरी प्राथमिकता क्रम तोकिनेछ। 

८. विद्यालयमा बेरुजु छैन भन्ने स्थानीय तहको सिफारिस । 

९. स्थानिय तहबाट प्रमाणित विद्यार्थी संख्या। 

१०.विद्यायल व्यवस्थापन समितिको माग सहितको निर्णय । 

११. विद्यालय बनाउने जग्गा बाटोको मापदण्ड भित्र पर्ने नपर्ने स्थानीय तहबाट निर्णय भएको पत्र । 

१२. यस कार्यालयले तोके बमोजिम ढाँचाको माग फाराम भर्नुपर्नेछ ।