TSC announces vacancies for Teachers

2017-03-31

edusanjal

Share this on:

Government of Nepal, Teacher Service Commission (TSC), Santohimi, Bhaktapur today announces vacancies for permanent posts for Primary Level and Lower Secondary Level Teachers.

This vacancy was announced to manage the temporary teachers working in schools in various districts of Nepal.

Application Timeline:

  • Application form submission deadline: Baishakh 24, 2074.
  • Last date to apply with double fee: Baishakh 30, 2074

Update:

Teacher Service Commission today published a notice updating the deadline date.Update:

Teacher Service Commission today published a notice updating the total available seats in each subjects for various districts.

Download Teacher Service Commission Vacancy Notice.pdf

Update 25th April, 2017: Today, Teacher Service Commission publishes an urgent notice clarifying some points regarding earlier vacancy.

Update 2nd April, 2073

Notice for Regional Directorate and District Education Office

Department of Education today publishes an urgent notice for District Education office (Ramechhap, Dhanusa, Sarlahi, Parsa and Dadeldhura, Bajhang, Accham, Palpa, Gulmi) to submit the informaiton regarding vacant posts of Teachers in Primary, Lower Secondary and Secondary level.

शिक्षा ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार २०४९ पुस २० गते भन्दा अघि अस्थायी नियुक्ति पाई २०७३ असार १५ गतेसम्म सम्बन्धित तहमा अविच्छिन्न रुपमा अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षक यो विज्ञापनका लागि योग्य हुने छन् । यस्तै २०४९ पुस २१ गतेदेखि २०६१ साउन २१ गते सम्म रिक्त दरवन्दीमा अस्थायी वा लियन पदमा नियुक्ति भई २०७३ असार १५ गतेसम्म सम्बन्धित तहमा अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत रहेको शिक्षकले फारम भर्न पाउने छ । यसैगरी आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत नियुक्ति भई २०७३ असार १५ गतेसम्म सम्बन्धित तहमा अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत रहेको पनि यो विज्ञापनका लागि योग्य हुने छन् ।

२०६१ साउन २२ गतेदेखि २०७२ असोज २ सम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन÷ अस्थायी÷करार÷सट्टा शिक्षकको पदमा नियुक्ति भई २०७३ असार १५ गतेसम्म सम्बन्धित तहमा अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत रहेको शिक्षकले पनि फारम भर्न पाउने छन् ।

“अस्थायी शिक्षक” भन्नाले कुनै पनि तहको स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति नलिएको शिक्षक सम्झनु पर्ने विज्ञापनमा उल्लेख छ ।

यो विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन नचाहने कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुले शिक्षा ऐनमा गरिएको ब्यवस्था अनुसार गोल्डेन ह्याण्डसेक लिन दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

आयोगको परीक्षामा दरखास्त पेश गरेको कुनै उम्मेदवारलेउक्त सुविधा लिन चाहेमा पहिले पेश गरेको दरखास्त दस्तु बाहेक फाराम फिर्ता लिन सक्ने ब्यवस्था छ ।

प्राथमिक तहको लागि २०६८ साल साउन १ गतेभन्दा अघि नियुक्ति हुनेको हकमा माध्यमिक शिक्षा (एसएलसी) वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा दश महिने तालिम लिएको वा माध्यमिक शिक्षा (एसएलसी) मा चार सय पूर्णाङ्कको शिक्षा विषय लिई सो परीक्षा उत्तीर्ण गरेको, २०६८ साल साउन १ गतेदेखि अस्थायी नियुक्ति हुनेको हकमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र शिक्षा विषयमा कम्तीमा दश महिने तालिम लिएको शिक्षक यस विज्ञापनका लागि योग्य हुने आयोगले जनाएको छ ।

निम्नमाध्यमिक तहको लागि परीक्षा दिन चाहेको विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तिमा दश महिने तालिम पूरा गरेको हुनु पर्ने छ । गणित÷विज्ञान विषयमा उम्मेदवार हुनको लागि गणित र विज्ञान दुवै विषय लिई प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्र्तीण गरी शिक्षा विषयमा कम्तिमा १० महिने तालिम पूरा गरेको , सामाजिक अध्ययन विषयको हकमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तिमा दश महिने तालिम प्राप्त गरेको, दुईसय पूर्णाङ्कको शिक्षा विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भए तालिम प्राप्त मानिने विज्ञापनको सूचनामा उल्ल्ेख छ ।

कक्षा १२ को विशेष शिक्षाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेकोे योग्यतालाई प्रमाणपत्र तह वा सो सरह र तालिम दुबै मानिनेछ । माध्यमिक तहको लागि परीक्षा दिन चाहेको विषयमा स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तिमा दश महिने तालिम लिएको । सामाजिक अध्ययन विषयको हकमा स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा दश महिने तालिम प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ ।

स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा बातावरण विषयमा उम्मेदवार बन्नको लागि स्वास्थ्य÷स्वास्थ्य र शारीरिक÷ जनसंख्या÷ वातावरण विषयमा स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तिमा १० महिने तालिम प्राप्त गरेको । शिक्षा शास्त्रसङ्कायतर्फ स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भए यस प्रयोजनको लागि तालिम प्राप्त गरेको मानिने छ । तर, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग, पशुपालन वा वाली विज्ञान विषयमा स्नातक गरी स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

उम्मेदवारले परीक्षाका लागि आवेदन दिन सक्ने विषय निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वा माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता वा सो सरहकोे अन्य शैक्षिक योग्यतामा मूल विषय फरक फरक लिएको भए त्यस मध्ये कुनै एक मूल विषयमा दरखास्त दिन पाइने विज्ञापनमा उल्ल्ेख छ ।

माध्यमिक तहको लागि रु. १,०००/– निम्न माध्यमिक तहको लागि रु ७००/– र प्राथमिक तहको लागि रु. ५००/– दस्तुर तोकिएको छ । सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा दरखास्त दिन सकिने छ ।

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सम्बन्धित तहको शैक्षिक योग्यता र तालिमको प्रतिलिपि प्रमाणपत्रहरु, सम्बन्धित तहको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि, सम्बन्धित तहको नियुक्तिपत्र, समर्थन पत्र वा अभिलेखीकरणको प्रतिलिपि, सरुवा भएको भए सरुवा पत्र, रमाना पत्र र हाजिरी भएको जानकारी पत्र, बिस्थापित भई पुनः सोहि पद वा तल्लो पदमा पुनस्र्थापित भएको भए बिस्थापित हँुदाको र पुनस्र्थापित हुँदाको पत्र, जिल्ला शिक्षा अधिकारीले २०७३ असार १५ गतेसम्म सम्बन्धित तहमा अविच्छिन रुपमा अस्थायी कार्यरत रहेको भनी प्रमाणित गरी दिएको सक्कल प्रमाणपत्र पेशग गर्न भनिएको छ ।
एक विज्ञापनको एउटा विषयमा मात्र उम्मेदवार हुन पाउने तथा प्राथमिक तहको जिल्ला र निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको क्षेत्रीय स्तरमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

शिक्षा विभागले २०७४ बैशाख ८ गतेसम्म कुनै तह वा विषयमा नयाँ पद माग गरेमा वा थपघट गरेमा यसै विज्ञापनमा समावेश गरिने पनि आयोगले जनाएको छ । २०६१ साउन २२ गतेदेखि २०७२ असोज २ गतेसम्म रिक्त कुल दरबन्दीको एकाउन्न प्रतिशतले हुन आउने पदसंख्या आयोगको अभिलेखमा रहेको छ र यस विज्ञापनबमोजिम लिइएको प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट शिक्षक पदपूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पद समेत खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने आयोगले जनाएको छ ।

Download Teacher Service Commission Vacancy Notice.pdf