MOE cancelled Operation license of LCCI Nepal

2017-04-11

edusanjal

Share this on:

Government of Nepal, Ministry of Education (MOE) today published a notice regarding cancellation of the operating license of LCCI Nepal.

Read the full notice here:

यस मन्त्रालयको मिति २०६८।०३।१३ को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार एल.सी.सी.आई. नेपाल प्रा.लि नामको संस्थालाई ललितपुर जिल्लाको एकान्तकुनामा EDI International Qualification, UK को सम्बन्धनमा पहिलो तह देखि चौथो तह सम्म बढीमा १ वर्षअवधि सम्मका

 • English for Business,
 • English for Tourism,
 • Financial & Quantitative Research,
 • Business Administration and Secretarial Qualification,
 • Marketing Sales & Customer Service,
 • Personal Development

कार्यक्रम संचालन गर्न अनुमति प्रदान गरिएकोमा उक्त संस्थाले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका (संशोधन सहित), २०५९ को दफा ९ ख को खण्ड (ग) को विपरित आफैले पाठ्यक्रम निर्माण गरी अनधिकृत सम्बन्धन/साझेदारी प्रदान गरी

 • Certificate In Hospitality GJ4R,
 • Diploma In Hospitality GJ4T,
 • Advanced Diploma In Hospitality GJ4L,
 • Certificate In Life Skills For Adolescents GH01,
 • Certificate In Personal Development GJ34,
 • Certificate In Skill For Employment GJ35

जस्ता कार्यक्रम आधिकारिक निकायको अनुमति नलिई संचालन गरी गराइ विद्यार्थी तथा अविभावकहरुलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याइरहेको पाइएकोले एल.सी.सी.आई. नेपाल, एकान्तकुना, ललितपुरलाई प्रदान गरिएको संचालन अनुमति यस मन्त्रालयको मिति २०७३।१२।२२ को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

LCCI Nepal published clarification on 16th April, 2017.