Merit list of IOM will determine Scholarship seats under Ministry of Education

2015-09-10

edusanjal

Share this on:

Tribhuvan University, Institute of Medicine, Dean office, Examination controller Directorate, Maharajgunj today published an urgent notice regarding Bachelor level entrance examination. 

According to the published notice, IoM will publish a merit list of students (in both open and reserved category) which will be used to award scholarships for students on those quota which Ministry of Education gets from Nepal and abroad.

There wont be any other Scholarships selection examination. 

IOM has already open the application for entrance examination of MBBS, BDS and other health Science programs. Read details here: 

Notice of Ministry of Education: नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त कलेज र विदेशबाट प्राप्त हुने स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्नको लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०६० ले गरेको व्यवस्था अनुसार परीक्षा सञ्चालनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यस मन्त्रालयको मिति २०७२।०५।२१ को निर्णयानुसार अनुरोध गरिएकोमा त्रि.वि.चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानद्वारा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा शैक्षिक बर्ष २०७२।०७३ का लागि संचालन गर्ने नियमित प्रवेश परीक्षाको तालिका प्राप्त हुन आएकोले उक्त विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त कलेज तथा विदेशबाट प्राप्त हुने स्नातक तहका छात्रवृत्तिमा शिक्षा मन्त्रालयबाट नियमानुसार मनोनयन गर्नको लागि उक्त परीक्षाको प्राप्ताङ्क समेतका आधारमा योग्यताक्रम कायम गरिने भएकोले ईच्छुक नेपाली उम्मेद्वारहरुले त्रि.वि.चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको सूचनामा तोकिए बमोजिम दरखास्त पेस गर्नु हुन सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

IOM MOE notice.png