​​Loksewa Aayog published exam center notice for Subba

2017-03-01

edusanjal

Share this on:

Public Service Commission (Lok sewa aayog) today publishes the examination center of Subba first phase of examination (General Knowledge and General Mental aptitude). The examination is going to held on Falgun 28, 2073.

Time of examination: 1:00 pm on wards.


Download (Examination of the following centers can be viewed after downloading the PDF file)

म.प.क्षे.नि., सुर्खेतको वि.नं. १४२०२-१४२०७/०७३–७४(खुला/समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र सुर्खेत, डोल्पा र हुम्ला राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना: Download Surkhet Dolpa and Humla Center.pdf

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७३–७४, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र जलेश्वर राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना: Subba Jaleshwar Exam Center Notice.pdf

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७३–७४(खुला/समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र काठमाडौं राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना : Subba Kathmandu Examination Center Notice.pdf

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७३–७४(खुला/समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र वीरगञ्‍ज राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना: Subba Birgunj Examination Center Notice.pdf

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७३–७४, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र हेटाैंडा राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना: Subba Hetauda Examination Center Notice.pdf

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पाेखराको वि.नं. १२९०२-१२९०८/०७३–७४, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र बुटवल राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना: Subba Butwal Examination Center Notice.pdf

सुर्खेतको वि.नं. १४२०२–१४२०७/०७३–७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना.सु. वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र दाङ राखी अनलाइनबाट दरखास्त फारम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना: Examination Center Dang.pdf

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०००२–१०००८/०७३–७४, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र दिक्तेल राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना: Examination Center Diktel.pdf

सुर्खेतको वि.नं. १४२०२–१४२०७/०७३–७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना.सु. वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र जुम्ला राखी अनलाइनबाट दरखास्त फारम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना: Examination Center Jumla.pdf

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०००२–१०००८/०७३–७४, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र इलाम राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना: Examination Center Ilam.pdf

लोक सेवा आयोग , सु.प.क्षे.नि. दिपायलको वि.नं. १५५०२-१५५०८/०७३-७४ (खुला÷समावेशी) रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना.सु. वा सो सरह पदको लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना: Mahendranagar.pdf

लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराकोे वि.नं. १२९०२–१२९०८/०७३–७४ (खुला र समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र बागलुङ राखी अनलाइनबाट दरखास्त फारम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना: Baglung.pdf

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०००२–१०००८/०७३–७४, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र धनकुटा र सिरहा जिल्लाको लहान केन्द्र राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन: Dhankuta.pdf

२०७३।११।१७ - लोक सेवा आयोग , सु.प.क्षे.नि. दिपायलको वि.नं. १५५०२-१५५०८/०७३-७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना.सु. वा सो सरह पदको दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना: Dipayal.pdf

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०००२–१०००८/०७३–७४, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र इलाम राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना: Mechi.pdf


2073/11/14 - लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि., पोखराको वि.नं. १२९०२-१२९०८/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी ना.सु. वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको केन्द्र तोकिएको सूचना: Pokhara.pdf

म.प.क्षे.नि., सुर्खेतको वि.नं. १४२०२-१४२०७/०७३–७४(खुला/समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र सुर्खेत, डोल्पा र हुम्ला राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना - Download PDF