Loksewa Aayog publishes results of Nayab Subba

2018-08-03

edusanjal


Pubic Service Commission (Lok Sewa Aayog) today publishes the written examination results of Non-gazetted First Class-Non-Technical, Nayab Subba or equivalent of the following Regions/districts.

Downloads:

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४२०२-१४२०८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

Lok Sewa Nayab Subba Result Mid Western Region Directorate.pdf

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं १०००२-१०००८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

Lok Sewa Nayab Subba Result Eastern Region Directorate.pdf

सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं 15502-15506/074-75 (खुला,समावेशी) विभिन्न सेवा समूह, रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा

Lok Sewa Nayab Subba Result Far Western Region Directorate.pdf