Lok Sewa Aayog publishes Kharidar first paper result

2018-06-20

edusanjal


Pubic Service Commission (Lok Sewa Aayog) today publishes the written examination results of Non-gazetted Second class-Non-Technical, Kharidar or equivalent of the following center/districts.

These examinations were held on Jestha 19, 2075 ( May 2, 2018).

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाण्डौको वि.नं. ११३१३-११३१९/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

Download: Loksewa Kharidar First Paper Result of Kathmandu.pdf

२०७४/०३/०२ - लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौडाको वि.नं. १२५५५-१२५६०/०७४-७५ (खुला,समावेशी) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको नतिजा

Download: Loksewa Aayog Kharidar First Paper Result of Hetauda.pdf

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14212-14217/074-75,(खुला तथा समावेशी), रा‍.प.अनं. द्धितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा सूचना -

Download: Loksewa Aayog Surkhet Kharidar First Paper Result.pdf

लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कार्यलय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं १६१०४-१६१०८/०७४-७५, (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

Download: Loksewa Kharidar First Paper Result of Mahendranagar.pdf

जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२०५-१२२०९/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

Download: Kharidar First Paper Result Jaleshwar.pdf

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं 12911-12916/074-75, विभिन्न सेवा समूह, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 

Download: Pokhara Kharidar First Paper Result.pdf

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १००१२-१००१८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 

Download: Dhankuta First Paper Kharidar Result.pdf

धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको बिज्ञापन नं 13855-13860/074-75, विभिन्न सेवा, समूह, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

Download: Baglunj district Kharidar First Paper Result.pdf

राप्ती अञ्चल कार्यलय, दाङको बिज्ञापन नं 14804-14809/074-75,(खुला तथा समावेशी) ,रा‍.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, खरिदार वा साे सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा सूचना

Download: Dang district Kharidar first paper result.pdf

कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको बिज्ञापन नं १५१५५-१५१६१/०७४-७५(खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

Download: Jumla district Kharidar first paper result.pdf

सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५५०८-१५५१२/०७४-७५, (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

Download: Dipayal Kharidar first paper result.pdf