Exam routine B.Sc CSIT 2nd year 3rd Semester

2017-04-18

edusanjal

Share this on:

Tribhuvan University, Institute of Science and Technology, Dean office Kirtipur has published the examination schedule of B.Sc CSIT 2nd year, 3rd semester regular examination of 2072 Batch and partial examination of other earlier batches.

Examination time: 12 am to 3 pm

Four Years B.Sc Computer Science and Information Technology (Second year Third Semester Examination schedule)

Exam Date

Level

Course No.

Course Title

2072-02-16

B.Sc CSIT

CSC .201

Computer Architecture

2072-02-19

B.Sc CSIT

CSC .202

Object Oriented Programming language

2072-02-22

B.Sc CSIT

CSC .203

Operating system

2072-02-25

B.Sc CSIT

CSC .204

Numerical Method

2072-02-28

B.Sc CSIT

CSC .205

Introduction to Management

Exam center: will be fixed later

द्रष्टव्य:

क) उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम अनुसार परीक्षामा अनुपस्थित हुने परिक्ष्यार्थीको निमित्त पुनः अर्को व्यवस्था गरिने छैन।
ख) त्रि.वि, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, डिन कार्यालयको पूर्व सूचना बिना कुनै अप्रत्याशित बिदा पर्न गएमा पनि परीक्षा स्थगित गरिने छैन।
ग) परीक्षा दिनु पर्ने आफ्नो कुनै बिषय वा पत्र को परीक्षा छुट्न वा जुध्न गएमा तुरुन्त यस कार्यालयमा जानकारी दिनु पर्ने छ।
घ) प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि सम्बन्धित क्याम्पस / कलेजहरुमा सम्पर्क राख्नु होला।
इं) परीक्षाको लागि चाहिने लगबुक, ग्राफ पपेर, चार्ट आदि सामाग्रीहरु परिक्ष्यार्थी हरु आफैले ल्याई केन्द्राध्यक्षको पूर्व स्विकृती लिई प्रयोग गर्नु पर्ने छ।