3/4 Years BA, BBS, B.Ed and B.Sc Second Year Exam Center: Tribhuvan University

2019-07-27

edusanjal


Tribhuvan University Office of the Controller of Examination Balkhu today publishes the examination center of the 3/4 Years Bachelor Level Second year programs of Bachelor of Arts (BA),  Bachelor of Education (B.Ed), Bachelor of Business Studies (BBS) and Bachelor of Science (B.Sc) program. These examinations are going to start from Shrawan 13, 2076 .

Click here to view the examination routine of (BA, BBS, B.Ed and B.Sc) Second Year-TU

Examination time: 12 to 3 PM. 

View your examination center here:व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र र विज्ञान तर्फका ४ वर्षे र मानविकी तर्फका ३ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्षको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना