180th part of School Education Activities Series​

2017-06-15

edusanjal

Share this on:

Government of Nepal, Ministry of Education, Department of Education publishes School Education Activities Series-180 today.

Major Highlights

  • सामुदायिक बिद्यालय बाट SEE परीक्षामा सहभागी बिद्यार्थीहरुबाट शैक्षिक सत्र २०७४/७५ का लागि बिद्यार्थी छात्रवृति खुल्यो
  • SEE परीक्षामा सहभागी बिद्यार्थीहरुलाई TSLC कार्यक्रममा परियोजना अन्तर्गत छात्रवृति खुल्यो
  • सरोकारवालाहरुलाई शिक्षा बिभागको सूचना तथा अनुरोध
  • सामुदायिक बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७३.