Institutions offering PhD in Forestry - Tribhuvan University

Pokhara Campus | Institute of Forestry
Pokhara Campus | Institute of Forestry
  • Hariyokharka, Pokhara, Pokhara Lekhnath, Kaski