Ministry of Education tells that LCCI Nepal and Its programs are illegal

2017-06-26

edusanjal

Share this on:

On 21th April, 2017 (8th Baishakh), Government of Nepal, Ministry of Education publishes an urgent notice informing general public that it has cancelled the operational license of LCCI Nepal as it violates the rule/regulation by running unauthorized programs.

यस मन्त्रालयको मिति २०६८।०३।१३ को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार एल.सी.सी.आई. नेपाल प्रा.लि नामको संस्थालाई ललितपुर जिल्लाको एकान्तकुनामा EDI International Qualification, UK को सम्बन्धनमा पहिलो तह देखि चौथो तह सम्म बढीमा १ वर्षअवधि सम्मका English for Business, English for Tourism, Financial & Quantitative Research, Business Administration and Secretarial Qualification, Marketing Sales & Customer Service, Personal Development कार्यक्रम संचालन गर्न अनुमति प्रदान गरिएकोमा उक्त संस्थाले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका (संशोधन सहित), २०५९ को दफा ९ ख को खण्ड (ग) को विपरित आफैले पाठ्यक्रम निर्माण गरी अनधिकृत सम्बन्धन/साझेदारी प्रदान गरी Certificate In Hospitality GJ4R, Diploma In Hospitality GJ4T, Advanced Diploma In Hospitality GJ4L, Certificate In Life Skills For Adolescents GH01, Certificate In Personal Development GJ34, Certificate In Skill For Employment GJ35 जस्ता कार्यक्रम आधिकारिक निकायको अनुमति नलिई संचालन गरी गराइ विद्यार्थी तथा अविभावकहरुलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याइरहेको पाइएकोले एल.सी.सी.आई. नेपाल, एकान्तकुना, ललितपुरलाई प्रदान गरिएको संचालन अनुमति यस मन्त्रालयको मिति २०७३।१२।२२ को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


Few days after publication of this notice, LCCI Nepal has published its clarification regarding the program it had run earlier/running or intend to run in near future. The press release is here:


On 20th of June, LCCI Nepal run an advertisement in one of the popular National daily for the admission in "Scottish Diploma in Hospitality Management". According to the notice LCCI Nepal has registered 19 Training sites across Nepal and those training sites will be running programs such as Diploma/Advanced Diploma in hospitality Management and Diploma in Culinary Arts.


This practice of LCCI Nepal is similar to those of Universities or Board of Nepal which under prevailing laws gives affiliation to academic institutions to run particular programs but LCCI Nepal is not a board or university, so how can it grant affiliation to other institution to run programs?

So we asked Ministry of Education regarding current status of LCCI Nepal and got following information.

शिक्षा मन्त्रालयले आधिकारिक रुपमा संस्था खारेज गरिसकेको छ। उक्त संस्था कानूनी रुपमा अब अस्तित्वमा छैन/

We also asked,if LCCI Nepal is illegal entity, why did not Ministry of Education later issued any clarification for that organization or issued a notice for general public, we got this answer:

भर्ना नगर्नु नगराउनु भनेर सूचना निकालेको छ। आफूखुसी फेरि पनि भर्ना हुन्छन् भने त्यसमा मन्त्रालय जवाफदेही हुँदैन। यो सूचना पुरानो होइन अनुमति रद्ध भएको संस्थाले फेरि आफू खुसी चलाउन पाउँदैन।

When we are insisting MOE that, if LCCI Nepal is illegal entity, it should clarify this issue again to protect the students who may get enroll in unauthorized program, we have been told that students are parents are intelligent and sometime more intelligent than us and we should not worry much of them.


In that advt published in that National daily, LCCI Nepal has said that it's Qualifications are being run under prevailing laws of Nepal but Ministry of Education is telling that operational license of LCCI Nepal is already cancelled and it does not have authority to run such programs, so now its guardians/parents or students who must be alert before enrolling in any program. Find out who is telling the truth, LCCI Nepal or Ministry of Education Nepal and do your intelligence/research before enrolling in any programs.

List MOE approved institutions who are running programs in Nepal with affiliation from International Universities is available here.

विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनलिइ सञ्चालन भएका क्याम्पसहरुको २०७४ जेठ सम्मको अध्यावधिक सूची