Loksewa Aayog publishes results of Nayab Subba

2017-11-20

edusanjal

Share this on:

Public Service Commission (Loksewa aayog) today publishes the examination results of Non-Gazetted Officer-Class (Nayab Subba) of the following examination centers. 

२०७४।८।४ - लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र, न्याय, प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना
-  Download PDF


२०७४।८।४ - लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), न्याय, प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा
-  Download PDF


२०७४।८।४ - लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११३०२-११३०४/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा

-  Download PDF