​Loksewa Aayog publishes Kharidar First paper result

2017-06-12

edusanjal

Share this on:

Pubic Service Commission (Lok sewa aayog) today publishes the written examination results of Non-gazetted Second class-Non-Technical, Kharidar or equivalent of the following center/districts.

These examination were held on Jestha 13, 2074.

२०७४/०३/०४ - लोक सेवा आयोग¸ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय¸ काठमाण्डौको वि.नं. ११३१३-११३१९/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

Download:Loksewa Kharidar First Paper Result of Kathmandu.pdf

२०७४/३/०२ - लोक सेवा आयोग, लुम्बिनीअञ्चल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३५०५–१३५११/०७३-७४, (खुला,समावेशी) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको नतिजा

Download:Loksewa Kharidar First Paper Result Butwal.pdf

२०७४/०३/०२ - लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौडाको वि.नं. १२५५५–१२५६१/०७३-७४, (खुला,समावेशी) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको नतिजा

Loksewa Aayog Kharidar First Paper Result of Hetauda.pdf

२०७४/०३/०२ - लोक सेवा आयोग¸ मध्यपश्‍चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय¸ सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४२१२-१४२१७/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना

Loksewa Aayog Surkhet Kharidar First Paper Result.pdf

२०७४।३।२ - लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि.नं. १६१०५–१६११०/०७३।७४ (खुला,समावेशी) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको नतिजा

Loksewa Kharidar First Paper Result of Mahendranagar.pdf

२०७४/३/१ - मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६०५-१०६११/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना

Loksewa Aayog Kharidar First Paper Result of Ilam District.pdf

२०७४/०३/०१ - लोक सेवा आयोग¸ जनकपुर अञ्चल कार्यालय¸ जलेश्वरको विज्ञापन नं. १२२०५-१२२१०/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

Download: Kharidar First Paper Result Jaleshwar.pdf

२०७४।२।३१ - लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको वि.नं. १२९१२-१२९१८/०७३-०७४ (खुला/समावेशी) , रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना

Pokhara Kharidar First Paper Result.pdf

२०७४/०२/३१ - लोक सेवा आयोग¸ राप्‍ती अञ्चल कार्यालय¸ दाङको विज्ञापन नं. १४८०५-१४८१०/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परिक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना

Dang Kharidar First Paper Result.pdf

२०७४/२/३१ - पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १००१२-१००१७/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना

Dhankuta First Paper Kharidar Result.pdf

२०७४।२।३० - लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५५१३–१५५१९/०७३।७४ (खुला, समावेशी) एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको नतिजा

Download: Dipayal First Paper Kharidar Result.pdf

२०७४/२/२९ - सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको वि.नं. १०९५५-१०९६१/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना

Download: Diktel First paper Kharidar Result.pdf

२०७४/०२/२९ - लोक सेवा आयोग¸ कर्णाली अञ्चल कार्यालय¸ जुम्लाको विज्ञापन नं. १५१५५-१५१६०/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना

Download:Jumla First paper Kharidar Result.pdf

२०७४।२।२९ - लोक सेवा आयोग, धवलागिरी अञ्चल कार्यालय बाग्लुङको वि.नं. १३८५५-१३८६०/०७३-०७४ (खुला/समावेशी) , रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना

Download:Baglunj district Kharidar First Paper Result.pdf