Sanskrit Colleges in Nepal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing Page 1 of 2
RuRu Sanskrit Vidyapeeth
Ridi, Gulmi , Gulmi | Public
ruruv@nsu.edu.np
Sharada Sanskrit Vidyapeeth
Mahendranagar, Kanchanpur | Public
sharadav@nsu.edu.np
Hairhar Sanskrit Vidyapeeth
Khidim,Arghakhanchi , Arghakhanchi | Public
hariharv@nsu.edu.np
Vinduvasini Sanskrit Vidyapeeth
Bhimkali, Pokhara, Kaski | Public
vinduvasiniv@nsu.edu.np
kalika Sanskrit Vidyapeeth
Gaidakot, Nawalparasi , Nawalparasi | Public
kalikav@nsu.edu.np
Page 1 of 2
Top